Chủ nhật, 23/06/2024
(Thứ bảy, 20/04/2024, 09:37 pm GMT+7)

Công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là một trong những chức năng lãnh đạo của chi bộ, giúp đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Đồng thời đây còn là một trong những giải pháp hiệu quả để ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên nhằm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã quan tâm tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảng viên. Trên cơ sở Kế hoạch thường niên của Đảng ủy Công Công an tỉnh về lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đã đề ra; hằng năm, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra, giám sát 20% tổng số đảng viên. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc chấp hành nghị quyết của Đảng, quy định về những điều đảng viên không được làm, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, việc đăng ký và thực hiện nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong nội bộ và quy định trách nhiệm nêu gương của đảng viên.

Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 16 đảng viên, trong đó có 02 chi ủy viên.

Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ đã đảm bảo tính thường xuyên trên cơ sở sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy; thực hiện tốt phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”; thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình, phương pháp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thượng tá Đỗ Trọng Nghĩa - Bí thư chi bộ, Trưởng phòng trao danh hiệu 'Chiến sĩ thi đua cơ sở' cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Thông qua kiểm tra, giám sát, đảng viên đã nâng cao trách nhiệm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nguyên tắc, chế độ công tác của Ngành. Chi bộ có căn cứ để đánh giá đúng những ưu điểm đạt được, chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót của từng cán bộ, đảng viên để có biện pháp khắc phục.

Đồng thời, Chi bộ cũng rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy; xây dựng, tạo điều kiện đối với những cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và góp phần quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị, Chi bộ Phòng Công tác đảng và công tác chính trị sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai quy định về Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, cấp ủy cấp trên; thường xuyên quan tâm kiện toàn, chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việt Hà

Ý kiến
Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Hỗ trợ người dân, doanh nghiệp