Hướng dẫn thủ tục hành chính

I. lĩnh vực: Quản lý xuất, nhập cảnh

 1. Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử trong nước
 2. Thủ tục: Cấp hộ chiếu phổ thông có gắn chíp điện tử trong nước
 3. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông
 4. Thủ tục: Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông
 5. Thủ tục: Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 6. Thủ tục: Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam
 7. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 8. Thủ tục: Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực
 9. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử
 10. Thủ tục: Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 11. Thủ tục: Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 12. Thủ tục: Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Việt Nam
 13. Thủ tục: Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài
 14. Thủ tục: Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
 15. Thủ tục: Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam
 16. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện)
 17. Thủ tục: Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã)
 18. Thủ tục: Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)

IV. lĩnh vực: Quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

 1. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng (cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng (cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh
 6. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao (cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 8. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 9. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 10. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 11. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vũ khí (cấp tỉnh)
 12. Thủ tục: Cấp giấy phép sửa chữa vũ khí (cấp tỉnh)
 13. Thủ tục: Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng (cấp tỉnh)
 14. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 15. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 16. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh
 17. Thủ tục: Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 18. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 19. Thủ tục: Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 20. Thủ tục: Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 21. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 22. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 23. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 24. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 25. Thủ tục: Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 26. Thủ tục: Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (cấp tỉnh)
 27. Thủ tục: Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 28. Thủ tục: Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 29. Thủ tục: Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng được sử dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 30. Thủ tục: Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 31. Thủ tục: Cấp, cấp đổi giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 32. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 33. Thủ tục: Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 34. Thủ tục: Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 35. Thủ tục: Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

V. lĩnh vực: Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

 1. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong tỉnh (cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến (cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời (cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện)
 9. Thủ tục: Đăng ký sang tên xe trong cùng điểm đăng ký Công an cấp huyện
 10. Thủ tục: Đăng ký xe từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến (cấp huyện)
 11. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)
 12. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)
 13. Thủ tục: Đăng ký xe tạm thời (cấp huyện)
 14. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)
 15. Thủ tục: Đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) lần đầu tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 16. Thủ tục: Đăng ký sang tên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trong điểm đăng ký tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 17. Thủ tục: Đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) từ điểm đăng ký xe khác chuyển đến tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 18. Thủ tục: Đổi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 19. Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 20. Thủ tục: Đăng ký tạm thời xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) tại Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe
 21. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp xã

VII. lĩnh vực: Chính sách

 1. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975
 2. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước
 3. Thủ tục: Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện, Ban An ninh cấp huyện... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975
 4. Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương
 5. Thủ tục: Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước
 6. Thủ tục: Trợ cấp khó khăn đột xuất cho thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang thực hiện nghĩa vụ tham gia trong lực lượng Công an nhân dân
 7. Thủ tục: Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ
 8. Thủ tục: Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945
 9. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh
 10. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
 11. Thủ tục: Xét trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 12. Thủ tục: Xét hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần đối với Bệnh binh
 13. Thủ tục: Cấp thẻ bảo hiểm y tế
 14. Thủ tục: Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
 15. Thủ tục: Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế
 16. Thủ tục: Xét khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (cấp tỉnh)

IX. lĩnh vực: Phòng cháy, chữa cháy

 1. Thủ tục: Thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ (cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 9. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 10. Thủ tục: Cấp đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 11. Thủ tục: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 12. Thủ tục: Nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 13. Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (cấp tỉnh)
 14. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (cấp tỉnh)
 15. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 16. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 17. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp tỉnh)
 18. Thủ tục: Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp huyện)
 19. Thủ tục: Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp huyện)
 20. Thủ tục: Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (cấp huyện)
 21. Thủ tục: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (cấp huyện)
 22. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuôc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp huyện)
 23. Thủ tục: Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp huyện)
 24. Thủ tục: Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (cấp huyện)
 25. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (cấp huyện)
 26. Thủ tục: Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (cấp xã)

XI. lĩnh vực: Cấp, quản lý Căn cước công dân

 1. Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)
 2. Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (cấp tỉnh)
 3. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)
 4. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)
 5. Thủ tục: Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)
 6. Thủ tục: Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)
 7. Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (cấp tỉnh)
 8. Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)
 9. Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (cấp huyện)
 10. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)
 11. Thủ tục: Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)
 12. Thủ tục: Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)
 13. Thủ tục: Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)
 14. Thủ tục: Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (cấp huyện)
 15. Thủ tục: Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp xã)
 16. Thủ tục: Thông báo số định danh cá nhân (cấp xã)