Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ tư, 21/10/2020, 01:23 pm GMT+7)

Sáng 21/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ X, Quốc hội khoá XIV, Quốc hội đã cho ý kiến Luật Cư trú (sửa đổi).

(Thứ tư, 14/10/2020, 09:59 am GMT+7)

Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án năm 2020 (Luật số 25/2020/QH14 ngày 16/6/2020)

(Thứ sáu, 09/10/2020, 03:09 pm GMT+7)

Thực hiện Nghị quyết số 112/NQ-CP ngày 30/10/2017của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; trong đó có phương án bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng Sổ Hộ khẩu, Sổ Tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theosốđịnh danh cá nhâncập nhật thông tin trên...

(Thứ sáu, 09/10/2020, 03:05 pm GMT+7)

Sự cần thiết xây dựng, ban hành luật Một là, thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng, củng cố, duy trì lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, chế độ, chính sách...