Phổ biến giáo dục pháp luật
(Thứ sáu, 11/09/2020, 07:11 am GMT+7)

Đề cương giới thiệu Luật Tiếp cận thông tin

(Thứ năm, 10/09/2020, 01:13 pm GMT+7)

Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định kỳ và tiếp công dân đột xuất...

(Thứ ba, 25/08/2020, 01:34 pm GMT+7)

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

(Thứ ba, 25/08/2020, 11:19 am GMT+7)

Bộ luật Tố tụng dân sự